fbpx

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych osobowych
w A-Z Kancelaria Podatkowo-Księgowa Marek Sommerfeld z dnia 23.05.2018
Uwzględniając obowiązki wynikające z art. 25 oraz art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), celem zapewnienia, że dane osobowe w Kancelarii A-Z Kancelaria Podatkowo-Księgowa Marek Sommerfeld są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z postanowieniami prawa poprzez wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zaprojektowanych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń; a A-Z Kancelaria Podatkowo-Księgowa Marek Sommerfeld zapewnia, że domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania.
§ 1 Postanowienia wstępne
1.1. Polityka określa zasady przetwarzania oraz zabezpieczania Danych osobowych w Kancelarii, celem zapewnienia zbieżności Przetwarzania z wymaganiami RODO oraz przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Polityka stanowi zbiór oraz podstawę wdrażanych w Kancelarii wymogów, procedur oraz zasad ochrony danych osobowych. Polityka zawiera:
(i) zawiera opis zasad ochrony danych obowiązujących w Kancelarii;
(ii) zbiór procedur, instrukcji i regulacji szczegółowych dotyczących przetwarzania Danych osobowych w Kancelarii, dotyczących poszczególnych obszarów z
zakresu ochrony danych osobowych; stanowiących załączniki do Polityki.
1.2. Polityka obowiązuje wszystkich pracowników oraz współpracowników Kancelarii. Za przestrzeganie i utrzymanie postanowień Polityki odpowiedzialni są:
(i) Kancelaria;
(ii) komórki organizacyjne Kancelarii, w których przetwarzane są Dane osobowe;
(iii) Pracownicy.
1.3. Dla skutecznej realizacji Polityki, uwzględniając zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia Kancelaria zapewnia:
(i) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa oraz
niezbędne zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych;
(ii) stałe monitorowanie zgodności przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa oraz poddawanie środków, o których mowa w ust. 1.3.(i) wyżej
ciągłym przeglądom oraz uaktualnianiu;
(iii) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem Danych osobowych.
1.4. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień polityki zapewnia Zarząd Kancelarii. Nadzór, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zmierza w szczególności, ale
nie wyłącznie do zapewnienia, że czynności związane z przetwarzaniem Danych osobowych w Kancelarii są zgodne z wymogami prawa oraz postanowieniami
Polityki. 1.5.
odpowiednim zakresie we wszystkich sytuacjach, w których dochodzi do przekazania tym podmiotom Danych osobowych do przetwarzania, w tym przechowywania.
Kancelaria zapewnia zgodność postępowania kontrahentów Kancelarii, w tym w szczególności Podmiotów Przetwarzających z postanowieniami Polityki w
Strona 2 z 22
1.6. Polityka jest przechowywana i udostępniana w wersji papierowej oraz elektronicznej w siedzibie Kancelarii.
1.7. Politykę udostępnia się:
(i) obligatoryjnie wszystkim osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w Kancelarii, celem zapewnienia osobom upoważnionym należytej
wiedzy oraz informacji na temat zasad i wymogów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych w Kancelarii;
(ii) osobom zainteresowanym, w szczególności osobom fizycznym, których dane dotyczą – na ich wniosek.
§ 2 Słownik pojęć
2.1. Ilekroć w niniejszej Polityce zostaną wykorzystane poniższe definicje lub zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:
(i) Polityka – oznacza niniejszą Politykę wraz ze wszystkimi ewentualnymi Załącznikami;
(ii) Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO;
(iii)
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
(iv) Osoba upoważniona – oznacza osobę upoważnioną przez Kancelarię do przetwarzania Danych osobowych w danym zakresie;
(v) Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO;
(vi) Zbiór danych – oznacza każdy uporządkowany zestaw Danych osobowych, dostępny według określonych kryteriów;
(vii) Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu
Kancelarii
(viii) Rejestr – oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych Kancelarii;
(ix) Uwierzytelnienie – oznacza działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości Użytkownika;
(x) Kancelaria – oznacza A-Z Kancelaria Podatkowo-Księgowa Marek Sommerfeld ;
(xi) Pracownicy – oznaczają zarówno osoby zatrudnione w Kancelarii na podstawie stosunku pracy, jak również osoby fizyczne współpracujące z Kancelarią
na podstawie Umowy cywilnoprawnej;
(xii) System – oznacza System ochrony danych osobowych w Kancelarii, o którym mowa w § 5 Polityki;
(xiii) Dane wrażliwe – oznaczają Dane Osobowe, o których mowa w art. 9 RODO.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
§ 3 Dane osobowe
3.1. Kancelaria przetwarza Dane osobowe gromadzone w zbiorach danych. Zbiory danych przetwarzane w Kancelarii określa Załącznik nr 1 do Polityki.
3.2. Uaktualnienie lub poszerzenie listy Zbiorów danych następuje po uprzednim przeprowadzeniu analizy skutków oraz ryzyk przetwarzania danych osobowych dla
praw i wolności osób fizycznych objętych zbiorem.
3.3.
dotyczą. W przypadku planowania podjęcia czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Kancelaria obligatoryjnie przeprowadza uprzednią ocenę skutków przetwarzania, o których mowa w art. 35 RODO.
Kancelaria nie podejmuje czynności Przetwarzania, które mogłyby wiązać się z istotnym ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których Dane osobowe
Strona 3 z 22

3.4. Dane osobowe domyślnie Przetwarzane są na obszarze na terenie obejmującym pomieszczenia biurowe Kancelarii zlokalizowane w 61-407 Poznań,Witaszka 41 oraz 64-500 Kępa,Aroniowa 3. Dodatkowy obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
§ 4 Podstawy ochrony Danych Osobowych w Kancelarii
4.1. Kancelaria zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości
Przetwarzanych danych.
4.2. Osoby upoważnione oraz wszystkie inne osoby, którym udostępnia się Dane osobowe Przetwarzane w Kancelarii zobowiązane są do Przetwarzania Danych
wewnętrznych związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych.
4.3. Przy zatrudnianiu Pracowników oraz w toku zatrudnienia Kancelaria zapewnia, że:
osobowych zgodnie z wymogami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Polityki, jak również innych wewnętrznych aktów prawnych Kancelarii lub procedur
(i) Pracownicy przez przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych otrzymują należytą wiedzę w zakresie zasad Przetwarzania i ochrony Danych
Osobowych w Kancelarii;
(ii) każdy z Pracowników zostaje upoważniony na piśmie do Przetwarzania Danych Osobowych w niezbędnym zakresie, zgodnie z wzorem stanowiącym
Załączniki nr 2 do Polityki;
(iii) każdy z pracowników zostaje zobowiązany do zachowania poufności i integralności Danych osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do
Polityki, przy czym Pracownicy zobowiązani są w szczególności, ale nie wyłącznie do:
(a) ścisłego przestrzegania zakresu upoważnienia;
(b) przestrzegania wymogów prawa oraz postanowień Polityki w zakresie przetwarzania;
(c) zachowania w tajemnicy Danych osobowych;
(d) zachowania w tajemnicy sposób zachowania poufności i integralności Danych Osobowych;
(e) niezwłocznego zgłaszania Kancelarii wszelkich incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa Danych osobowych.
4.4. Kancelaria zapewnia, aby Dane Osobowe Przetwarzane w Kancelarii były:
(i) Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
(ii) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
(iii) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
(iv)
przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
(v) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane
te są przetwarzane;
(vi) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich
4.5. Przy zapewnieniu Przetwarzania Danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4.1 wyżej Kancelaria opiera Przetwarzanie na następujących podstawach:
(i) Legalność – Kancelaria dba o ochronę prywatności i przetwarza Dane osobowe zgodnie z wymogami prawa;
(ii) Bezpieczeństwo − Kancelaria zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych osobowych podejmując stale działania w tym zakresie;
(iii) Prawa Jednostki − Kancelaria umożliwia osobom, których Dane Osobowe są przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje;
(iv) Rozliczalność – Kancelaria zapewnia należyte udokumentowanie sposobu spełniania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
Strona 4 z 22

4.6. Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 377 ze zm.) Kancelaria uwzględnia, że Dane osobowe Przetwarzane w związku ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego objęte są tajemnicą doradcy podatkowego. W zakresie Przetwarzania Danych osobowych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą doradcy podatkowego Kancelaria stosuje się do wytycznych oraz wymogów w zakresie zachowania tajemnicy zawodowej.
4.7.
tajemnicy zawodowej.
Kancelaria nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania
§ 5 System ochrony danych osobowych
5.1. Kancelaria zapewnia zgodność Przetwarzania Danych Osobowych z wymogami prawa również poprzez zaprojektowanie, wprowadzenie i utrzymywanie Systemu. Na System składają się środki organizacyjne oraz środki techniczne ochrony, adekwatne do poziomu ryzyka zidentyfikowanego dla poszczególnych Zbiorów danych oraz kategorii danych. Na System składają się w szczególności następujące środki:
(i) ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane osobowe, jedynie do Osób upoważnionych oraz zapewnienie, że inne osoby
mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do Przetwarzania Danych osobowych wyłącznie w towarzystwie Osoby upoważnionej;
(ii) zamykanie pomieszczeń tworzących obszar, o którym mowa w ust. 3.4 Polityki na czas nieobecności Pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do
nich osobom trzecim;
(iii) zapewnienie zabezpieczenia obszaru, o którym mowa w ust. 3.4 Polityki przed czynnikami losowymi, takimi jak pożar lub powódź;
(iv)
w nich Danych osobowych;
(v) wdrożenie Polityki czystego biurka, która stanowi Załącznik nr 4 do Polityki;
(vi) wdrożenie Procedury otwierania i zamykania budynków oraz pomieszczeń biurowych, która stanowi Załącznik nr 5 do Polityki;
(vii) zapewnienie skutecznego usuwania lub niszczenia dokumentów zawierających Dane osobowe, w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie;
(viii) zapewnienie bezpieczeństwa sprzętowego i informatycznego, obejmującego:
wykorzystywanie zamykanych szafek, szuflad lub innych środków technicznych uniemożliwiających osobom niepowołanym dostęp do przechowywanych
(a) ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz,
(b) zapewnienie aktualności stosowanego oprogramowania,
(c) zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego w Kancelarii przed złośliwym oprogramowaniem,
(d) zapewnienie stałego i częstotliwego sporządzania kopii zapasowych danych przechowywanych na komputerach, serwerze oraz w sieci Kancelarii,
(e) ograniczenie dostępu do sprzętu komputerowego, serwera oraz sieci lokalnej poprzez stosowanie reguł Uwierzytelniania;
(ix) przeprowadzanie analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
(x) realizację standardów weryfikacji i doboru Podmiotów przetwarzających, jak również warunków powierzenia Przetwarzania danych na rzecz
poszczególnych Podmiotów przetwarzających;
(xi) monitorowanie zmian w zakresie procesów Przetwarzania Danych osobowych w Kancelarii oraz na bieżąco zarządza zmianami mającymi wpływ na
ochronę Danych osobowych w Kancelarii.
§ 6 Rejestr
6.1. Rejestr obejmuje kategorie czynności przetwarzania Danych Osobowych w Kancelarii. Za pośrednictwem Rejestru Kancelaria dokumentuje czynności
przetwarzania Danych Osobowych oraz inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje Dane osobowe. Rejestr stanowi Załącznik nr 6 do Polityki.
6.2. Za pośrednictwem Rejestru, w szczególności poprzez wskazanie w Rejestrze ogólnych środków ochrony Danych Osobowych objętych wyodrębnioną czynnością
przetwarzania, Kancelaria dąży również do wykazania zgodności Przetwarzania Danych Osobowych z wymogami prawa.
6.3. W Rejestrze, odrębnie dla każdej zidentyfikowanej kategorii czynności przetwarzania Danych osobowych, odnotowuje się co najmniej:
Strona 5 z 22

(i) nazwę czynności;
(ii) cel przetwarzania;
(iii) opis kategorii osób, których Dane osobowe przetwarzane są w ramach danej czynności;
(iv) opis kategorii Danych osobowych przetwarzanych w ramach danej czynności;
(v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Kancelarii, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony
interes;
(vi) opis kategorii odbiorców danych, w tym Podmiotów przetwarzających),
(vii) informację o ewentualnym przekazaniu Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
(viii) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony Danych osobowych, znajdujących zastosowanie do danej czynności.
6.4. W przypadku uaktualnienia lub poszerzenia kategorii czynności przetwarzania Danych Osobowych, Kancelaria dokonuje niezwłocznego uaktualnienia Rejestru
celem zapewnienia zgodności Rejestru ze stanem faktycznym oraz zakresem operacji przetwarzania Danych osobowych w Kancelarii.
6.5. Postanowienia ust. 6.3 wyżej nie wyłączają możliwości ujęcia w Rejestrze w miarę potrzeby informacji dodatkowych, zwiększających szczegółowość lub
czytelność Rejestru lub ułatwiających zarządzanie zgodnością ochrony Danych osobowych z wymogami prawa, oraz realizację zasady rozliczalności.
6.6. Kancelaria dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania poprzez wskazanie ogólnej podstawy
prawnej przetwarzania, takiej jak: zgoda, umowa, obowiązek prawny nałożony na Kancelarię, uzasadniony cel Kancelarii.
§ 7 Realizacja obowiązków wobec osób, których dane osobowe dotyczą
7.1. Kancelaria wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w
konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności, takich jak
zgłoszenie sprzeciwu lub ograniczenie przetwarzania.
7.2. Kancelaria dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których Dane osobowe przetwarza.
7.3. Kancelaria publikuje na stronie internetowej Kancelarii oraz pozostawia do wglądu w siedzibie Kancelarii:
(i) Politykę;
(ii) Informację o prawach osób, których dane dotyczą;
(iii) Informację o zakresie przetwarzanych danych osobowych w poszczególnych celach;
(iv) Metodach kontaktu z Kancelarią w zakresie danych osobowych;
7.4. W celu realizacji praw osoby, której Dane osobowe dotyczą Kancelaria zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób
przetwarzane przez Kancelarię, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.
7.5. Kancelaria dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób, informując osobę, której dane dotyczą:
(i) o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
(ii) o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej;
(iii) o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
(iv) przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
(v) o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
(vi) o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
7.6. Kancelaria bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub
wolności tej osoby.
7.7. Niezależnie od postanowień ust. 7.5 wyżej, Kancelaria określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest
możliwe.
Strona 6 z 22

7.8.
zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych.
7.9. Kancelaria wydaje osobie, której Dane osobowe dotyczą kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych.
7.10. Kancelaria dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby, której Dane osobowe dotyczą. Kancelaria ma prawo odmówić sprostowania
danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Spółka
informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
7.11.
byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych. Kancelaria może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to
niewystarczające w świetle przyjętych przez Kancelarię procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne. 7.12. Z uwzględnieniem ust. 7.13 niżej, na żądanie osoby, Kancelaria usuwa dane, gdy:
Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Kancelaria informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania,
Kancelaria uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby, której Dane osobowe dotyczą. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie
(i) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
(ii) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
(iii) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
(iv) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
(v) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
(vi) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio
dziecku.
7.13. Kancelaria przy usuwaniu danych osobowych uwzględnia, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych,
w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.
7.14. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Kancelarię, Kancelaria podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować
innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. W przypadku usunięcia danych Kancelaria
informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
7.15. Kancelaria dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
(i) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
(ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania,
(iii) Kancelaria nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
(iv) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Spółki
zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
7.16. W trakcie ograniczenia przetwarzania Kancelaria przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której
względy interesu publicznego. Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
Strona 7 z 22

7.17. Na żądanie osoby Kancelaria wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu
podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Kancelarii, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub
wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Kancelarii.
7.18. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, o którym mowa w art. 21 RODO, a dane przetwarzane
uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Kancelarii ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i
wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7.19. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Kancelarię na potrzeby marketingu bezpośredniego, Kancelaria uwzględni sprzeciw i
zaprzestanie takiego przetwarzania.
są przez Kancelarię w oparciu o uzasadniony interes Kancelarii lub o powierzone Kancelarii zadanie w interesie publicznym, Kancelaria zobowiązuje się
§ 8 Minimalizacja danych
8.1. Kancelaria wdraża procedury służące realizacji zasady minimalizacji przetwarzanych Danych Osobowej pod względem:
(i) adekwatności Danych osobowych do celów Przetwarzania, obejmujących ograniczenie ilości przetwarzanych Danych Osobowych oraz zakresu
przetwarzania do celu Przetwarzania;
(ii) ograniczenia dostępu do Danych osobowych wyłącznie do Osób upoważnionych, dla których wykorzystanie Danych osobowych w określonym zakresie
jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków;
(iii)
realizację celu Przetwarzania lub obowiązków nałożonych na Kancelarię.
ograniczenia czasu przechowywania Danych osobowych do okresu, dla którego przechowywanie Danych osobowych jest niezbędne ze względu na
8.2. Kancelaria dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.
8.3. Kancelaria stosuje ograniczenia dostępu do Danych Osobowych poprzez wdrożenie:
(i) zobowiązanie Pracowników do zachowania poufności, w tym w zakresie Danych Osobowych;
(ii) weryfikację kręgu wewnętrznych odbiorców Danych Osobowych poprzez nadawanie poszczególnym Pracownikom szczegółowych upoważnień co do
Przetwarzania Danych Osobowych;
(iii)
sieciowych wykorzystywanych w procesie Przetwarzania Danych Osobowych;
(iv) wdrożenie fizycznych środków technicznych ochrony Danych osobowych, wskazanych w ust. 5.1.(iv) Polityki.
wdrożenie logicznych środków technicznych ochrony Danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do systemów, oprogramowania oraz zasobów
8.4. Kancelaria dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.
Kancelaria dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
8.5. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Kancelarii.
8.6.
osobowych w Kancelaria, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.
8.7. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów Kancelarii, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane
takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Kancelarię. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.
Kancelaria przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w Rejestrze. Kancelaria wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych
§ 9 Bezpieczeństwo danych osobowych
Strona 8 z 22

9.1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia Kancelaria wdraża środki techniczne i organizacyjne zapewniające należyty stopień
ochrony Danych osobowych, odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię.
9.2. Kancelaria przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:
(i) Kancelaria kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają;
(ii) Kancelaria przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Spółka
analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;
9.3. Kancelaria wdraża środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
§ 10 Naruszenie ochrony danych osobowych
10.1. ZanaruszenielubpróbęnaruszeniazasadprzetwarzaniaiochronyDanychOsobowychuważasięwszczególności,aleniewyłącznie:
(i) Naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarzane są Dane osobowe;
(ii) udostępnienie Danych osobowych osobom nieupoważnionym;
(iii) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich Przetwarzania;
(iv) nieuprawnione lub przypadkowe uszkodzenie, utratę, zniszczenie lub zmianę Danych osobowych.
10.2. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Kancelaria dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych oraz szacuje skalę ryzyka.
10.3. W przypadku naruszenia ochrony Danych Osobowych, Kancelaria bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu
naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi Załącznik nr 7 do Polityki.
10.4.
dotyczą, chyba że:
Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której Dane osobowe dotyczą jest wysokie, Kancelaria zawiadamia o incydencie także osobę, której danej
(i) Kancelaria wdroży odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy
naruszenie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;
(ii) Kancelaria zastosuje następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą; lub
(iii) wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za
pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.
10.5. Niezależnie od obowiązków wskazanych w ust. 10.2-10.4 wyżej, Kancelaria dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Wzór rejestru naruszeń danych osobowych stanowi Załącznik nr 8 do Polityki.
§ 11 Powierzenie przetwarzania
11.1. KancelariamożepowierzyćPrzetwarzanieDanychosobowychPodmiotowiprzetwarzającemuwyłączniewdrodzeumowyzawartejwformiepisemnej,zgodniez do naruszenia tajemnicy doradcy podatkowego.
wymogami wskazanymi w art. 28 ust. 3 RODO. Powierzenie Przetwarzania Danych osobowych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może prowadzić
Strona 9 z 22

11.2. Kancelaria korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W celu weryfikacji spełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Kancelaria przed powierzeniem przetwarzania potencjalnemu Podmiotowi przetwarzającemu w miarę możliwości uzyskuje informacje o zasadach ochrony Danych osobowych stosowanych przez potencjalny Podmiot przetwarzający, oraz o praktykach tego podmiotu dotyczących zabezpieczenia Danych osobowych.
§ 12 Przekazywanie danych do Państwa trzeciego
12.1. Kancelaria nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego położonego poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której Dane osobowe dotyczą.
12.2. Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych, Kancelaria
okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.
§ 13 Postanowienia końcowe
13.1. Politykawchodziwżyciezdniemogłoszenia.
13.2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia RODO oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
i europejskiego.
13.3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do Polityki wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany lub uzupełnienia do Polityki
wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.
13.4. Do Polityki dołączono następujące Załączniki, stanowiące integralną część Polityki:
(i) Załącznik nr 1 – Lista Zbiorów danych w Kancelarii;
(ii) Załącznik nr 2 – Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
(iii) Załącznik nr 3 – Wzór Zobowiązania do zachowania poufności;
(iv) Załącznik nr 4 – Polityka czystego biurka;
(v) Załącznik nr 5 – Rejestr Czynności Przetwarzania;
(v) Załącznik nr 6 – Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych;
(vi) Załącznik nr 7 – Rejestr naruszeń danych osobowych;

Pobierz PDF